Naar de producten

Gebruik website Mooij Verf

Door het benaderen, gebruik en/of downloaden van de informatie op de website van Mooij Verf verklaart u akkoord te gaan met het volgende:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de Mooij Verf website en de hierin opgenomen online informatie besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Mooij Verf B.V. wijst elke aansprakelijkheid – behoudens opzet of grove schuld – af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen en/of beschadigingen die zijn ontstaan na het verkrijgen van deze informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid de Mooij Verf website te kunnen raadplegen. Bij de beoordeling van (eventuele) aansprakelijkheid zal worden uitgegaan van de informatie zoals deze bij Mooij Verf B.V. is geregistreerd.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mooij Verf is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze site op enigerlei wijze te verspreiden.

Het copyright van de Website en de respectievelijke inhoud berusten bij Mooij Verf B.V.. Alle rechten voorbehouden.

Algemene voorwaarden en uitvoeringsrichtlijnen:

Verantwoordelijkheid en actualiteit advies, bestek of offerte.

U bent zelf verantwoordelijk voor en garandeert de juistheid van het door u opgestelde advies, bestek, offerte e.d. met behulp van de geselecteerde schildersadviezen en/of bestekteksten. De inhoud van de opgenomen schildersadviezen en bestekteksten is gebaseerd op de actuele situatie tijdens het opstellen van deze teksten. Door het op een later tijdstip uitvoeren van het schilderwerk, op basis van de door u geselecteerde schildersadviezen en/of bestekteksten, kan een herbeoordeling c.q. aanpassing van uw advies, bestek, offerte e.d. noodzakelijk zijn.

Uitgangssituatie voor schilderwerk.

Bij het samenstellen van de schildersadviezen en bestekteksten is er vanuit gegaan, dat de te behandelen ondergrond in een gezonde conditie verkeert waardoor deze zonder problemen kan worden afgewerkt met het geselecteerde schildersadvies of de bestektekst. Bij het geschikt maken van de ondergrond kan gedacht worden aan het verwijderen van ondeugdelijke verflagen (o.a. onvoldoende hechtend, gebarsten en/of gebladderd), reinigen van de ondergrond, reparaties aan de ondergrond, herstellen van gebreken aan het beglazingssysteem e.d.

Bijkomende werkzaamheden.

Uitvoering van bijkomende werkzaamheden, zoals het schoonmaken, ontvetten, ontdoen van vuil, roest, walshuid, cementhuid, verwijderen van harswellen, losse noesten etc., schuren van plamuur, houtvulmiddel en tussenliggende verflagen enz., dient vakkundig te geschieden, zoals noodzakelijk is voor het maken van goed schilderwerk; ook als dit in de schildersadviezen en bestekteksten niet altijd meer uitdrukkelijk geschreven wordt.

Maximaal houtvochtgehalte.

Het houtvochtgehalte mag op het moment van het aanbrengen van een afwerksysteem maximaal 18% bedragen.

Behandeling houtwerk volgens K.V.T., BRL en productinformatie

Aan de timmerfabriek houtwerk voorzien van een grondlaag c.q. grondlagen overeenkomstig de K.V.T. en geldende beoordelingsrichtlijnen.

Voor nadere gegevens over verwerking en toepassing van producten in de timmerfabriek, in combinatie met diverse houtsoorten, verwijzen wij naar de desbetreffende productinformatiebladen en de afdeling Verftechnische Voorlichting van Mooij Verf B.V., tel.: (038) 429 11 22.

Maximaal vochtgehalte steenachtige ondergronden.

De behandeling van steenachtige ondergronden (beton-, metsel-, pleisterwerk e.d.) mag plaatsvinden als de ondergrond winddroog is en het vochtgehalte in de ondergrond maximaal 4% bedraagt.

Dauwpunt.

De temperatuur van de ondergrond dient tijdens de applicatie en droging minstens 3 graden Celsius boven het dauwpunt te zijn. Dit om condensvorming en onvoldoende hechting van het verfsysteem te voorkomen. Meten van de omgevingstemperatuur en R.V. is dus een vereiste.

Behandeling kunststoffen.

Vanwege de diversiteit aan kunststoffen en de hiermee verbandhoudende overschilderbaarheid is het van belang vooraf te controleren welk type kunststof moet worden behandeld. Bij twijfel adviseren wij u een proefvlak op te zetten en de hechting te beoordelen.

Bijkomende werkzaamheden

Uitvoering van bijkomende werkzaamheden, zoals het schoonmaken, ontvetten, ontdoen van vuil, roest, walshuid, verwijderen van harswellen, losse noesten etc., schuren van plamuur, houtvulmiddel en tussenliggende verflagen enz., moet vakkundig geschieden, zoals noodzakelijk is voor het maken van goed schilderwerk; ook als dit in de schildersadviezen en bestekteksten niet altijd meer uitdrukkelijk geschreven wordt.

Het vochtgehalte in het hout mag maximaal 18% zijn. Wanneer dit hoger is, kan aanpassing van het (geadviseerde) verfsysteem noodzakelijk zijn.

Overschilderbaarheid kitten.

Vooraf de verdraagzaamheid tussen de toe te passen verf/coating en de aanwezige kit vaststellen.

Verwerkings- en veiligheidsvoorschriften.

Voor verwerkings- en veiligheidsvoorschriften de productinformatie van de vermelde producten opvolgen, tenzij hier in de schildersadviezen en/of bestekteksten van afgeweken wordt.

 

Naar boven
Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring met de site te verbeteren.